logo

Hệ Thống Mạnh Hóa Nhân Vật

admin | 19-12-2019


Hệ thống mạnh hóa trong Cuồng Thần Vô Song khá phong phú với nhiều tính năng như: Cánh, Linh Khí, Thần Binh, Thần Cách, Thần Tích và Nguyên Thần, Sủng Vật, Thú Cưỡi, Tiên Vũ, Linh Văn, Hồn Khí, Thần Thuẫn

Giới thiệu:

Bấm vào icon Nhân Vật hoặc Thú Cưng để mở ra giao diện

Cuồng Thần - Hệ thống mạnh hóa nhân vật

Mỗi tính năng sẽ gồm có Tăng Cấp, Đan Dược, Kỹ Năng và Ảo Hóa

  1. Tăng Cấp

Sử dụng các loại Tinh Hoa phù hợp để tiến hành tăng cấp

  1. Đan Dược

Sử dụng các loại Đan Dược thích hợp để tiến hành tăng cường

  1. Kỹ Năng

Mỗi tính năng sẽ gồm 6 kỹ năng bị động khác nhau. Các kỹ năng này lần lượt mở khóa khi tăng tới cấp nhất định

  1. Ảo Hóa

Ngoài tăng chỉ số, ảo hóa còn giúp thay đổi ngoài hình cho các tính năng mạnh hóa

Ảo hóa Song Tinh Cánh

 

Ảo hóa Hồng Liên Cánh

Ảo hóa Thiên Mệnh Chủy

Ảo hóa Thiên Khải Thạch

Ảo hóa Lục Hồn Phiên

Ảo hóa Thần Cách Tu La

Ảo hóa Thần Cách Tà Nhãn

Ảo hóa Thần Cách Thiên Luân

Ảo hóa Thần Tích Lôi Vực

 

Bạn cần hỗ trợ